Algemene Gebruiksvoorwaarden


Algemene Voorwaarden van toepassing op de Projectindieners

www.cosmos-kosmos.be

Laatste update 11/02/2020De onderstaande Algemene Voorwaarden voor de Projectindieners (hierna de “AVP”) bepalen de relaties tussen de vzw Acteur.be en de Projectindieners. Daarnaast zijn ook de Algemene Voorwaarden voor de Schenkers (hierna de “AVS”) beschikbaar op de Website. Deze regelen de relaties tussen Acteur.be en de Schenkers.

 • Inleiding
 1. De website www.cosmos-kosmos.be (hierna de “Website”) wordt uitgebaat door Acteur.be ASBL, gevestigd in België, B-1060 Sint-Gillis, Overwinningsstraat 163, ondernemingsnummer 0675.948.359, e-mail: info@Acteur.be (hierna “Acteur.be”). 
 2. De Website heeft tot doel de selectie, presentatie en promotie van projecten van culturele aard (audiovisuele producties, theater, podiumkunsten enz.; hierna de “Projecten”), met tot doel de schenkers (hierna de “Schenkers”) voor te stellen om een gift te doen (hierna de “Giften”), ten gunste van projectindieners (hierna de “Projectindieners”), die tot doel hebben het Project uit te voeren en tot een goed einde te brengen.

Acteur.be vormt geen partij bij de Giften tussen Schenkers en Projectindieners. In geen geval doet of ontvangt Acteur.be Giften of beweert het dit te doen. De Projecten kunnen uitsluitend worden voorgesteld en online geplaatst door meerderjarige personen van 18 jaar of ouder. Minderjarige personen mogen geen Projecten voorstellen. Elke inschrijving op de Website is onderworpen aan de mededeling van de leeftijd van de kandidaat-Projectindiener.

Indien, ondanks deze bepalingen, een minderjarige zich op de Website inschrijft en een Project voorstelt, verwerpt Acteur.be elke verantwoordelijkheid. De minderjarige en de personen die voor hem/haar verantwoordelijk zijn, nemen de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de inschrijving op de Website en het voorgestelde Project, en stellen Acteur.be daarbij volledig vrij.


 • Aanvaarding van deze voorwaarden
 1. Deze AVP zijn van toepassing op alle Projectindieners. Door zich in te schrijven en een persoonlijke account aan te maken op de Website geeft de Projectindiener zijn akkoord met en zijn aanvaarding van de AVP, de AVS en het Privacycharter van de Website.
 2. Indien een van de bepalingen van de AVP ongeldig, nietig of niet toepasbaar blijkt, zal ze in de mate van het mogelijke worden vervangen door een bepaling met gelijkaardig effect, en op geen enkele wijze de andere bepalingen van de AVP wijzigen, die volledig van toepassing blijven.
 3. De AVP kunnen worden herzien of bijgewerkt, naar goeddunken van Acteur.be. De Projectindiener die een Project heeft voorgesteld waarvoor de fondsenwerving nog loopt, zal op de hoogte worden gehouden van alle eventuele wijzigingen aan de AVP, via het e-mailadres dat hij heeft meegedeeld bij zijn inschrijving. De Projectindiener zal in dat geval beschikken over een termijn van veertien kalenderdagen (zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen inbegrepen) vanaf de verzending van deze kennisgeving om deze nieuwe AVP te aanvaarden of te weigeren en een einde te maken aan zijn inschrijving.

Projecten waarvoor de fondsenwerving is afgesloten, zullen niet getroffen worden door latere wijzigingen van de AVP. Na de voornoemde termijn van veertien dagen zal de Projectindiener geacht worden de nieuwe versie van de AVP op onweerlegbare wijze te aanvaarden.


 • Aanvaarding van de algemene voorwaarden van STRIPE


 1. Door zijn inschrijving op de Website en de creatie van een persoonlijke account geeft de Projectindiener zijn akkoord met alle algemene voorwaarden van het online betalingsplatform STRIPE (www.stripe.com/en-be). In het bijzonder aanvaardt de Projectindiener de verbintenissen die voortvloeien uit de volgende algemene voorwaarden en hij stemt ermee in deze na te leven, met name:

De Projectindiener is als enige verantwoordelijk voor de overdracht aan STRIPE van de informatie betreffende zijn bankrekening(en). Acteur.be is hierbij een derde partij en verwerpt elke verplichting of aansprakelijkheid hieromtrent.


 • Voorstelling van een Project
 1. De uitvoering van een Gift door een Schenker vormt een schenking in de zin van artikel 894 van het Burgerlijk Wetboek. Acteur.be biedt geen enkele belofte, engagement of garantie aan de Schenker met betrekking tot het verwerven van eender welk voordeel of profijt na de gedane Gift en biedt ook geen garantie en kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid worden gehouden voor de effectiviteit van de toekenning aan de Schenker van bijkomende voordelen die eventueel door de Projectindiener beloofd werden (zoals tickets voor voorstellingen of andere voordelen).
 2. De Projectindiener is verplicht een identificatie- en persoonlijke presentatiefiche in te vullen, met op zijn minst de volgende vermeldingen:
 • Voor natuurlijke personen: naam, voornaam, woonplaats, geboortedatum, beroep, e-mailadres.
 • Voor rechtspersonen: bedrijfsnaam en bedrijfsvorm, maatschappelijke zetel, KBO-nummer, volledige identificatie van de bestuurders, identificatie van de effectieve begunstigde(n).
 1. Acteur.be beschikt over een termijn van vijf werkdagen vanaf de opening van een persoonlijke account om de gebruikelijke controles uit te voeren en de inschrijving van de Projectindiener te bevestigen. De beslissing van Acteur.be gebeurt naar eigen goeddunken en hoeft niet gemotiveerd te worden.
 2. Het recht om een Project voor te stellen is voorbehouden aan een Projectindiener die in eigen naam en voor zijn rekening optreedt en die eerder geïdentificeerd werd zoals hierboven uitgelegd. Wanneer hij een mandaat geeft aan een derde om in zijn naam en voor zijn rekening op te treden, verbindt de Projectindiener zich ertoe alle formaliteiten voor zijn persoonlijke identificatie na te leven, zodat Acteur.be over alle informatie betreffende de Projectindiener beschikt. De Projectindiener verbindt zich ertoe uitsluitend op de Website verder te werken aan de opwaardering en reclame voor zijn Project, en het is voor hem verboden om rechtstreeks Schenkers te benaderen en hun eender welk voorstel te doen dat zou kunnen leiden tot het omzeilen, rechtstreeks of onrechtstreeks, van de AVP, de AVS en het Privacycharter van de Website.
 3. Acteur.be behoudt zich het recht voor Projectindieners tijdelijk te schorsen of definitief te verbieden om Projecten voor te stellen op de Website indien ze niet aan zijn vereisten voldoen, zonder verantwoording of opzeggingstermijn.
 4. Elke Schenker mag jaarlijks niet meer dan € 3.000 (drieduizend euro) schenken. Dit bedrag wordt berekend van 1 januari tot 31 december van elk kalenderjaar. Deze berekening is de som van alle Giften die een Schenker op jaarbasis doet, ongeacht de begunstigde Projecten en Projectindieners.
 5. De Projectindiener kan enkel aanspraak maken op de betaling van de Gift via de betalingsapplicatie STRIPE die op de Website wordt aangeboden, met uitsluiting van eender welk ander betalingsmiddel. 
 6. Een Project kan pas als afgesloten worden beschouwd wanneer de oorspronkelijk vastgelegde financieringsdrempel volledig werd bereikt en vrijgemaakt binnen de voorziene termijn voor de intekeningsperiode van het Project in kwestie. Deze termijn mag niet meer dan 76 kalenderdagen bedragen (met name een intekeningsperiode van 90 dagen, min de terugtrekkingsperiode van 14 dagen) (zaterdagen, zondagen en feestdagen inbegrepen).

De effectieve storting van het door een Schenker vastgelegde en vrijgemaakte bedrag aan de Projectindiener zal pas plaatsvinden na de bevestiging van het project, volgens de voorwaarden en termijnen die van toepassing zijn bij de betalingsdienst STRIPE. Zolang het project niet is afgesloten, heeft de Projectindiener geen enkel recht op de storting, zelfs gedeeltelijk, van de Gift(en).

Een Schenker kan aanspraak maken op een gedeeltelijke terugbetaling van zijn Gift (na aftrek van de beheerskosten, de kosten voor de betaling via de STRIPE-applicatie en alle andere toepasbare kosten of taksen) indien de onderstaande voorwaarden worden nageleefd:

 • hetzij wanneer de Schenker zijn recht op terugtrekking uitoefent binnen 14 dagen na zijn Gift, overeenkomstig de voorwaarden vermeld in de AVS;
 • hetzij wanneer het Project niet de vooropgestelde financieringsdrempel bereikt binnen de termijn bepaald in de AVS, of wanneer het Project wordt stopgezet door de Projectindiener.

Wanneer een Project wordt afgesloten wegens de volledige vrijgave van de vastgelegde Giften, verbindt de Projectindiener zich ertoe Acteur.be en de Schenkers onmiddellijk en regelmatig op de hoogte te houden van de effectieve uitvoering en realisatie van het Project. Zonder dat er een bindende controle van de Projectindiener wordt ingevoerd, onderwerpt deze laatste zich vrijwillig aan deze transparantie- en informatieverplichting teneinde de creatie van valse projecten te beperken of te verhinderen. 


De Projectindiener is de enige verantwoordelijke voor de effectieve uitvoering van het afgesloten project, met volledige vrijstelling van Acteur.be, zowel ten opzichte van de Schenkers als ten opzichte van derden.

Wanneer een Projectindiener vier maanden na de afsluiting niet begonnen is met de effectieve uitvoering van een Project, is de Projectindiener, zonder rechtvaardiging, aan Acteur.be een conventionele forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, vastgesteld op de helft van het totale bedrag dat werd ingezameld voor het Project in kwestie. De Projectindiener zal ook onherroepelijk geschrapt worden van de lijst van Projectindieners, onverminderd de terugbetaling aan de Schenker.  


 • Gedragsregels op de Website
 1. Elke Projectindiener die een Project voorstelt op de Website, op eender welke manier, is gehouden aan de onderstaande gedragsregels.
 2. De Projectindiener erkent dat de inhoud die hij op de Website publiceert volledig onder zijn eigen verantwoordelijkheid blijft.
 3. Wanneer hij de Website gebruikt, is het voor de Projectindiener verboden om:
 • verschillende accounts aan te maken of meerdere inschrijvingen te doen, tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van Acteur.be;
 • incorrecte gegevens te verstrekken bij de presentatie van een Project;
 • andere personen toestemming te geven om zijn persoonlijke account onder zijn naam of voor zijn rekening te gebruiken;
 • een Project voor te stellen, wanneer hij onderworpen is aan een schorsing of een verbod van Acteur.be;
 • een Project voor te stellen dat, zelfs gedeeltelijk, indruist tegen de goede zeden, wettelijke regels of de openbare orde, racistisch of discriminerend is, of dat, op eender welke manier, de reputatie of belangen van Acteur.be zou kunnen schaden; en
 • in het algemeen, de rechten aan te tasten van Acteur.be, STRIPE of de Schenkers.
 1. De niet-naleving van dit artikel vormt een ernstige tekortkoming ten opzichte van de AVP en kan Acteur.be ertoe aanzetten om sommige van of alle onderstaande maatregelen te treffen ten aanzien van de Projectindiener, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing:
 • de persoonlijke account van de Projectindiener opzeggen;
 • de Projectindiener vervolgen, met name om een schadevergoeding te eisen voor alle geleden schade en de kosten als gevolg van de niet-naleving van de AVP (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de administratieve kosten en de uitgaven) terug te vorderen; en
 • de vastgestelde tekortkomingen aan de bevoegde autoriteiten melden indien Acteur.be dit nodig acht.
 1. In geval van een vermoeden van eender welke tekortkoming of fraude door een Projectindiener, kan Acteur.be tijdelijk en met onmiddellijke ingang de account van de Projectindiener in kwestie opschorten alsook al zijn Projecten die nog niet afgesloten zijn, totdat elk vermoeden definitief weerlegd is.
 2. Indien STRIPE een probleem meldt aan Acteur.be, kan Acteur.be tijdelijk en met onmiddellijke ingang de account van de Projectindiener in kwestie opschorten alsook al zijn Projecten, totdat STRIPE de nodige onderzoeken heeft kunnen uitvoeren.
 3. Indien Acteur.be op eender welk moment ontdekt dat de informatie die een Projectindiener over zichzelf heeft verstrekt fout is of niet meer up-to-date zonder dat Acteur.be hierover geïnformeerd werd, of wanneer een Projectindiener een inbreuk pleegt op de AVP, kunnen de diensten met onmiddellijke ingang worden opgeschort en/of verbroken.
 4. Niettegenstaande het voorgaande biedt Acteur.be geen enkele garantie met betrekking tot eventuele inhoud die ingaat tegen de bovenstaande voorschriften en die aan zijn waakzaamheid ontsnapt zou zijn. Acteur.be verbindt zich ertoe redelijke en proportionele inspanningen te leveren om te reageren op inbreuken op de AVP waarvan het kennis zou nemen.


 • Veiligheid

Acteur.be verbindt zich ertoe, via een inspanningsverplichting, om redelijke en geproportioneerde inspanningen te leveren om van de Website een veilige dienst te maken.

Het is evenwel aan de Projectindiener om waakzaam te blijven en de volgende maatregelen te treffen wanneer hij een Project voorstelt:

 1. de Projectindiener kiest een sterk wachtwoord (met gebruik van op zijn minst 8 tekens, waaronder hoofdletters, kleine letters, cijfers en symbolen);
 2. de Projectindiener is verplicht de vertrouwelijkheid te bewaren van zijn identificatiegegevens en alle activiteiten die plaatsvinden met zijn account. In geval van verlies, het vergeten of misbruik door een derde van zijn identificatiegegevens, moet de Projectindiener Acteur.be hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

Acteur.be verwerpt elke verantwoordelijkheid, en de Projectindiener ziet af van elke klacht ten opzichte van Acteur.be voor problemen met de bereikbaarheid of een onderhoudsperiode van de Website. IT-problemen met de onbereikbaarheid van de Website geven in geen enkel geval recht op een verlenging van de intekenperiode voor de Projecten. 


 • Rechten en plichten van Acteur.be

Acteur.be kan de exploitatie van de Website beëindigen of opschorten, op voorwaarde dat het de Projectindiener hiervan voorafgaand op de hoogte brengt.


 • Verantwoordelijkheid van Acteur.be
 1. Acteur.be kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt door het gebruik van de Website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken (onderhoud, hosting van de Website, virus, informatieverlies of ander probleem), ongeacht de duur, en dat op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze.
 2. Acteur.be garandeert aan de Projectindiener geen enkel resultaat als gevolg van het gebruik van de Website. Acteur.be kan in het bijzonder niet garanderen dat de zoekertjes die op de Website gepubliceerd worden zullen leiden tot professionele opportuniteiten of Giften voor de Projectindieners die ze gepubliceerd hebben.
 3. Behoudens een bepaling van openbare orde of externe verplichting zal Acteur.be, voor alle schade of verlies die kan optreden als gevolg van de volledige of gedeeltelijke niet-uitvoering of nog een foutieve uitvoering van zijn contractuele of extracontractuele verplichtingen, enkel verantwoordelijk zijn voor de werkelijke en door de Projectindiener aangetoonde schade en verliezen die het rechtstreeks en onmiddellijke gevolg hiervan zijn. Daarbij kan het globale bedrag van de door Acteur.be te betalen schadevergoeding, voor alle oorzaken samen, niet meer bedragen dan een globaal forfaitair bedrag van 1.000 euro.

Deze grens is ook van toepassing op alle gevolgen, inclusief de restituties per equivalent, die aan Acteur.be zouden worden opgelegd in geval van nietigheid, opzegging of vervallen van de overeenkomst die de partijen bindt.

 • Acteur.be zal in geen geval verantwoordelijk zijn voor de onrechtstreekse schade geleden door de Projectindiener, zoals, maar niet beperkt tot, omzetverlies, winstderving, verlies van verhoopte besparingen, of eender welke onrechtstreekse of afgeleide schade of kosten.
 • Acteur.be levert alle redelijke inspanningen, in de mate van het mogelijke, opdat de Website niet zou afwijken van zijn doel noch zou worden misbruikt voor onrechtmatige doeleinden zoals, maar niet uitsluitend, witwaspraktijken. Acteur.be behoudt zich het recht voor om op vrijwillige basis en in de hoedanigheid van niet-onderworpen entiteit alle verdachte activiteiten te melden, zonder verplichting om voorafgaandelijk de Schenker in kwestie op de hoogte te brengen.

Acteur.be verwerpt alle verantwoordelijkheid in het geval dat, buiten zijn weten om, de Website zou worden gebruikt voor onrechtmatige doeleinden, zoals, maar niet uitsluitend, witwaspraktijken.

 1. De inhoud van de Website (Projecten, informatie, zoekertjes, forum en alle andere elementen), wordt verspreid in de staat zoals hij wordt geleverd door de Projectindiener. Acteur.be biedt geen enkele garantie, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de exactheid of geldigheid van de Website of zijn inhoud.

De Website kan links bevatten naar sites van derden; Acteur.be neemt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid op.

 1. In het geval dat de Projectindiener de toepasbare reglementering niet naleeft of, in het algemeen, indien de Projectindiener deze AVP niet naleeft, erkent en aanvaardt hij dat hij de enige verantwoordelijke is voor de rechtstreekse en onrechtstreekse schade die hieruit voortvloeit ten opzichte van derden of Acteur.be en verbindt hij zich ertoe Acteur.be te vrijwaren van en te vergoeden in geval van een actie van derden tegen Acteur.be.
 2. Noch de AVP die van toepassing zijn op de Projectindieners, noch de AVS, noch het Charter betreffende de persoonsgegevens op de Website geven aanleiding tot de creatie van een partnerschap, vereniging, vennootschap, werkrelaties, relaties tussen een commerciële vertegenwoordiger en zijn klant of franchiserelaties tussen Acteur.be en de Projectindieners.
 3. De Projectindiener is de enige verantwoordelijke voor de naleving van zijn fiscale en socialezekerheidsverplichtingen; Acteur.be verwerpt elke verantwoordelijkheid op dit vlak. De Projectindiener verbindt zich ertoe Acteur.be te vrijwaren en te vergoeden in geval van acties van een fiscale of socialezekerheidsadministratie of van eender welke andere derde tegen Acteur.be.


 • Overmacht

Acteur.be kan niet aansprakelijk worden gehouden ten opzichte van de Projectindiener voor vertraging of de niet-uitvoering van zijn verplichtingen in geval van overmacht. Het betreft onder meer, maar niet uitsluitend: natuurrampen, handelingen van de overheid, oorlog, brand, overstromingen, explosies, elektriciteitsonderbrekingen, IT-problemen of burgerlijke onrust.


 • Persoonsgegevens
 1. De persoonsgegevens die door de Projectindiener worden verstrekt, zullen worden gebruikt overeenkomstig het Charter betreffende de persoonlijke levenssfeer, dat kan worden geraadpleegd op de Website (https://www.acteur.be/p/Charter-betreffende-bescherming-persoonsgegevens). Dit Charter vermeldt welke persoonsgegevens van de Projectindiener door Acteur.be worden verzameld en de manier waarop ze zullen worden verwerkt door Acteur.be.
 2. Bij registratie op de Website wordt de Schenker geïnformeerd dat om de uitvoering van het contract tussen de Schenker en de Projectindieners mogelijk te maken, bepaalde Persoonsgegevens zullen worden meegedeeld aan de Projectindiener en het onderwerp zullen zijn van een kennisgeving met betrekking tot de schenking gemaakt op de Website.


 • Intellectuele eigendom
 1. De Projectindiener garandeert dat hij het recht heeft om gebruik te maken van alle rechten op de Projecten (video’s, muziek, foto’s enz.) waarvoor hij promotie maakt in zijn zoekertjes op de Website en/of dat hij over alle vereiste licenties beschikt voor hun verspreiding en communicatie op de Website. Hij neemt hiervoor alle verantwoordelijkheden op, met volledige vrijstelling van Acteur.be, en hij vrijwaart Acteur.be tegen alle acties van derden.
 2. Alle door de Projectindiener verstrekte inhoud die beschermd wordt door de intellectuele eigendomsrechten van de Projectindiener blijft zijn eigen bezit. In geen geval geeft het gebruik van de Website aanleiding tot een overdracht van de intellectuele, morele of erfgoedrechten, van eender welke aard, van de Projectindiener naar Acteur.be.
 3. Alle door Acteur.be verstrekte inhoud blijft zijn eigendom, met name de geprogrammeerde elementen, de onlineapplicaties, de grafieken of eender welk ander element. Acteur.be behoudt zich het recht voor deze elementen ook elders te gebruiken. Elk door een derde persoon verstrekt element blijft dienst eigendom.

Geen enkel onderdeel van de Website mag worden gereproduceerd, gepubliceerd, gekopieerd, geregistreerd, gepost, overgedragen, uitgezonden of verspreid, op eender welke manier, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Acteur.be.

 1. Indien u van oordeel bent dat de inhoud op de Website uw rechten aantast, kunt u dit melden aan Acteur.be via een e-mail naar het volgende adres: info@Acteur.be.


 • Inwerkingtreding – Opzegging
 1. Deze AVP zijn geldig vanaf de inschrijving en de aanmaak van een persoonlijke account door de (kandidaat-)Projectindiener op de Website.
 2. De Projectindiener kan deze AVP opzeggen met een schriftelijk verzoek gericht aan info@Acteur.be, uiterlijk de 30e dag na de aankondiging van het Project op de Website, op voorwaarde dat hij geen enkel lopend project heeft (noch het Project in kwestie noch eender ander project) waarvoor Giften zijn gedaan, en na de inachtneming van een opzeggingstermijn van 10 kalenderdagen (zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen inbegrepen) en de algemene voorwaarden van STRIPE.

Acteur.be zal de AVP kunnen opzeggen in geval van een ernstige tekortkoming door de Projectindiener ten opzichte van de gedragsregels vermeld in artikel 5 hierboven.


 • Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze AVP worden geregeld door het Belgische recht. Elk geschil tussen de partijen valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, die in het Frans uitspraak zullen doen.

In geval van een geschil tussen Acteur.be en de Projectindiener, zal de Projectindiener in de eerste plaats een schriftelijke klacht moeten versturen naar info@Acteur.be. De Projectindiener en Acteur.be zullen trachten de klacht van de Projectindiener in der minne te regelen, binnen een termijn van 30 dagen, alvorens desgevallend het geschil voor de bevoegde rechtbank te brengen.


Algemene voorwaarden van toepassing op de Schenkers (AVS)

www.cosmos-kosmos.be

Bijgewerkte versie van 11/02/2020

De onderstaande Algemene Voorwaarden voor de Schenkers (hierna de “AVS”) bepalen de relaties tussen de vzw Acteur.be en de Schenkers. Daarnaast zijn ook de Algemene Voorwaarden voor de Projectindieners (hierna de “AVP”) beschikbaar op de website. Zij regelen de relaties tussen Acteur.be en de Projectindieners.


 • Inleiding
 1. De website www.cosmos-kosmos.be (hierna de “Website”) wordt uitgebaat door Acteur.be ASBL, gevestigd in België, B-1060 Sint-Gillis, Overwinningsstraat 163, ondernemingsnummer 0675.948.359, e-mail: info@Acteur.be (hierna “Acteur.be”). 
 2. De Website heeft tot doel de selectie, presentatie en promotie van projecten van culturele aard (audiovisuele producties, theater, podiumkunsten enz.; hierna de “Projecten”), met tot doel schenkers (hierna de “Schenkers”) voor te stellen om een gift te doen (hierna de “Giften”), ten gunste van projectindieners (hierna de “Projectindieners”), die tot doel hebben het Project uit te voeren en tot een goed einde te brengen. Acteur.be vormt geen partij bij de Giften tussen Schenkers en Projectindieners. In geen geval doet of ontvangt Acteur.be Giften of beweert het dit te doen.
 3. De Giften zijn uitsluitend voorbehouden voor meerderjarige personen van 18 jaar of ouder. Minderjarige personen mogen geen Giften doen. Elke inschrijving op de Website is onderworpen aan de mededeling van de leeftijd van de kandidaat-Schenker. Indien, ondanks deze bepalingen, een minderjarige zich op de Website inschrijft en een Gift doet, verwerpt Acteur.be elke aansprakelijkheid. De minderjarige en de personen die voor hem/haar verantwoordelijk zijn, nemen de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de inschrijving op de Website en de gedane Gift, en stellen Acteur.be daarbij volledig vrij.


 • Aanvaarding van deze voorwaarden
 1. Deze AVS zijn van toepassing op alle Schenkers. Door zich in te schrijven en een persoonlijke account aan te maken op de Website, geeft de Schenker zijn akkoord met en zijn aanvaarding van de AVS, de AVP en het Privacycharter van de Website. Indien hij een natuurlijk persoon is, verklaart en garandeert de Schenker dat hij op zijn minst 18 jaar oud is en volledig handelingsbekwaam is om een Gift te doen op de Website.
 2. Indien een van de bepalingen van de AVS ongeldig, nietig of niet toepasbaar blijkt, zal ze in de mate van het mogelijke worden vervangen door een bepaling met gelijkaardig effect, en op geen enkele wijze de andere bepalingen van de AVS wijzigen, die volledig van toepassing blijven.
 3. De AVS kunnen worden herzien of bijgewerkt, naar goeddunken van Acteur.be. > De Schenker die een Gift heeft gedaan voor een Project waarvoor de fondsenwerving nog loopt, zal op de hoogte worden gehouden van alle eventuele wijzigingen aan de AVS, via het e-mailadres dat hij heeft meegedeeld bij zijn inschrijving. > De Schenker zal in dat geval beschikken over een termijn van veertien kalenderdagen (zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen inbegrepen) vanaf de verzending van deze kennisgeving om deze nieuwe AVS te aanvaarden of te weigeren en een einde te maken aan zijn inschrijving. In geval van weigering van de nieuwe AVS heeft de Schenker geen enkel recht op een terugbetaling van de Gift, ongeacht of de verzameling van Giften nog loopt of reeds is afgelopen, gezien de onderliggende intentie van vrijgevigheid. Na de voornoemde termijn van veertien dagen, zal de Schenker geacht worden de nieuwe versie van de AVS op onweerlegbare wijze te aanvaarden.


 • Aanvaarding van de algemene voorwaarden van STRIPE
 1. Acteur.be doet een beroep op de externe dienstverlener STRIPE voor de verwerking van de betalingsopdracht van de Schenker en, indien voldaan is aan de voorwaarden in deze AVS en in de AVP, om de betaling aan de Projectindiener uit te voeren.Door zijn inschrijving op de Website en de creatie van een persoonlijke account geeft de Schenker zijn akkoord voor alle algemene voorwaarden van het online betalingsplatform STRIPE indien deze van toepassing zouden zijn (www.stripe.com/en-be). De algemene voorwaarden van STRIPE zijn gratis beschikbaar en toegankelijk op het volgende adres: www.stripe.com/en-be/ssa.
 2. De Schenker is als enige verantwoordelijk voor de overdracht aan STRIPE van de informatie betreffende zijn krediet- of debetkaart. Acteur.be is hierbij een derde partij en verwerpt elke verplichting of aansprakelijkheid hieromtrent. 


 • Inschrijving voor een Gift
 1. De uitvoering van een Gift vormt een schenking in de zin van artikel 894 van het Burgerlijk Wetboek.  
 2. De Schenker is verplicht een identificatie- en persoonlijke presentatiefiche in te vullen, met op zijn minst de volgende vermeldingen > Voor natuurlijke personen: naam, voornaam, woonplaats, geboortedatum, beroep, e-mailadres. > Voor rechtspersonen: bedrijfsnaam en rechtsvorm, maatschappelijke zetel, KBO-nummer, identificatie van de persoon/personen bevoegd om de rechtspersoon te vertegenwoordigen en vermelding van zijn/haar/hun functie binnen de rechtspersoon.
 3. Acteur.be beschikt over een termijn van vijf werkdagen vanaf de opening van een persoonlijke account om de gebruikelijke controles uit te voeren en de inschrijving van de Schenker te bevestigen. De beslissing van Acteur.be gebeurt naar eigen goeddunken en hoeft niet gemotiveerd te worden.
 4. Het recht om een Gift te doen is voorbehouden aan een Schenker die in eigen naam en voor zijn rekening optreedt en die eerder geïdentificeerd werd zoals hierboven uitgelegd, met uitsluiting van elk mandaat dat aan een derde werd gegeven. In geval van niet-naleving van deze bepaling kan Acteur.be de AVS verbreken wegens een ernstige tekortkoming van de Schenker, overeenkomstig artikel 5.3 hieronder. Het is voor de Schenker verboden om rechtstreeks of onrechtstreeks de AVS, de AVP en het Privacycharter van de Website te omzeilen.
 5. Acteur.be behoudt zich het recht voor om Schenkers tijdelijk te schorsen of definitief te verbieden om Giften te doen op de Website indien deze niet aan zijn vereisten voldoen, zonder verantwoording of opzeggingstermijn.
 6. Elke Schenker mag jaarlijks niet meer dan € 3.000 (drieduizend euro) schenken. Dit bedrag wordt berekend van 1 januari tot 31 december van elk kalenderjaar. Deze berekening is de som van alle Giften die een Schenker op jaarbasis doet, ongeacht de begunstigde Projecten en Projectindieners.
 7. Elke Gift moet onmiddellijk volledig worden betaald via de betalingsapplicatie STRIPE die wordt aangeboden op de website; alle andere betaalwijzen zijn uitgesloten. 
 8. Elke geregistreerde Gift is onherroepelijk en kan op geen enkele wijze worden terugbetaald. Een Schenker kan zijn Gift niet intrekken, annuleren of wijzigen, noch volledig noch gedeeltelijk. In afwijking van het voorgaande, zal een Schenker enkel aanspraak kunnen maken op een gedeeltelijke terugbetaling van zijn Gift (na aftrek van de beheerskosten, de kosten voor de betaling via de STRIPE-applicatie en alle andere toepasbare kosten of taksen) in de onderstaande twee gevallen: > hetzij door uitoefening van het recht op terugtrekking, binnen de termijn en volgens de voorwaarden uiteengezet in artikel 7.3; > hetzij wanneer het Project niet de vooropgestelde financieringsdrempel bereikt binnen de vastgelegde termijn, volgens de onderstaande voorwaarden, of wanneer het Project wordt stopgezet door de Projectindiener.  

Een Project kan pas als afgesloten worden beschouwd wanneer de oorspronkelijk vastgelegde financieringsdrempel volledig werd bereikt en vrijgemaakt binnen de voorziene termijn voor de intekeningsperiode van het Project in kwestie. Deze termijn mag niet meer dan 76 kalenderdagen bedragen (met name een intekeningsperiode van 90 dagen, min de terugtrekkingsperiode van 14 dagen) (zaterdagen, zondagen en feestdagen inbegrepen).

De effectieve storting van het door een Schenker vastgelegde en vrijgemaakte bedrag aan de Projectindiener zal pas plaatsvinden na de bevestiging van het project, volgens de voorwaarden en termijnen die van toepassing zijn bij de betalingsdienst STRIPE. Zolang het project niet is afgesloten, heeft de Projectindiener geen enkel recht op de storting, zelfs gedeeltelijk, van de Gift(en).

Wanneer een Project de vereiste financieringsdrempel niet bereikt binnen de vooropgestelde termijn, kan de Schenker een gedeeltelijke terugbetaling van de Gift verkrijgen (na aftrek van de beheerskosten, de betalingskosten voor de STRIPE-applicatie en alle andere eventuele kosten of taksen), overeenkomstig de voorwaarden en termijnen die van toepassing zijn voor de betalingsdienst van STRIPE.


 • Gedragsregels op de Website
 1. Elke Schenker die een Gift vastlegt ten voordele van een Project op de Website, op eender welke manier, is gehouden aan de onderstaande gedragsregels. 
 2. Wanneer hij de Website gebruikt, is het voor de Schenker verboden om: > verschillende accounts aan te maken of meerdere inschrijvingen te doen, tenzij met het uitdrukkelijke akkoord van Acteur.be; > incorrecte gegevens te verstrekken bij de intekening op een Gift;> andere personen toestemming te geven om zijn persoonlijke account onder zijn naam of voor zijn rekening te gebruiken; > een Gift vast te leggen, wanneer hij onderworpen is aan een schorsing of een verbod door Acteur.be; > iets te doen of een Project te steunen dat, zelfs gedeeltelijk, indruist tegen de goede zeden, wettelijke regels of de openbare orde, racistisch of discriminerend is, of dat, op eender welke manier, de reputatie of belangen van Acteur.be zou kunnen schaden; en > in het algemeen, de rechten aan te tasten van Acteur.be, STRIPE of de Projectindieners.
 3. De niet-naleving van dit artikel vormt een ernstige tekortkoming ten opzichte van de AVS en kan Acteur.be ertoe aanzetten om sommige van of alle onderstaande maatregelen te treffen ten aanzien van de Schenker, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing: > de persoonlijke account van de Schenker opzeggen; > de Schenker vervolgen, met name om een schadevergoeding te eisen voor alle geleden schade en alle kosten als gevolg van de niet-naleving van de AVS (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de administratieve kosten en de uitgaven) terug te vorderen; en > de vastgestelde tekortkomingen aan de bevoegde autoriteiten melden indien Acteur.be dit nodig acht.
 4. In geval van een vermoeden van eender welke tekortkoming of fraude door een Schenker, kan Acteur.be tijdelijk en met onmiddellijke ingang de account van de Schenker in kwestie opschorten alsook zijn lopende Giften, totdat elk vermoeden definitief weerlegd is.
 5. Indien STRIPE een probleem meldt aan Acteur.be, kan Acteur.be tijdelijk en met onmiddellijke ingang de account van de Schenker in kwestie opschorten alsook al zijn Giften, totdat STRIPE de nodige onderzoeken heeft kunnen uitvoeren.
 6. Indien Acteur.be op eender welk moment ontdekt dat de informatie die een Schenker over zichzelf heeft verstrekt fout is of niet meer up-to-date zonder dat Acteur.be hierover geïnformeerd werd, of wanneer een Schenker een inbreuk pleegt op de AVS, kunnen de diensten met onmiddellijke ingang worden opgeschort en/of verbroken.
 7. Niettegenstaande het voorgaande biedt Acteur.be geen enkele garantie met betrekking tot eventuele inhoud die ingaat tegen de bovenstaande voorschriften en die aan zijn waakzaamheid ontsnapt zou zijn. Acteur.be verbindt zich ertoe redelijke en proportionele inspanningen te leveren om te reageren op inbreuken op de AVS waarvan het kennis zou nemen.


 • Veiligheid

Acteur.be verbindt zich ertoe, via een inspanningsverplichting, redelijke en geproportioneerde inspanningen te leveren om van de Website een veilige dienst te maken.

Het is evenwel aan de Schenker om waakzaam te blijven en de volgende maatregelen te treffen wanneer hij zich engageert voor een Gift: > de Schenker kiest een sterk wachtwoord (met gebruik van op zijn minst 8 tekens, waaronder hoofdletters, kleine letters, cijfers en symbolen); > de Schenker is verplicht de vertrouwelijkheid te bewaren van zijn identificatiegegevens en alle activiteiten die plaatsvinden met zijn account. In geval van verlies, het vergeten of misbruik door een derde van zijn identificatiegegevens, moet de Schenker Acteur.be hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

Acteur.be verwerpt elke verantwoordelijkheid en de Schenker ziet af van elke klacht ten opzichte van Acteur.be voor problemen met de bereikbaarheid of een onderhoudsperiode van de Website. IT-problemen met de onbereikbaarheid van de Website geven in geen enkel geval recht op een verlenging van de intekenperiode voor de Projecten.


 • Regels betreffende de bescherming van de consument
 1. Wanneer de Schenker optreedt als natuurlijk persoon voor doeleinden die niet in het kader van zijn commerciële, industriële, artisanale of vrije activiteiten passen, heeft hij de hoedanigheid van “consument” (hierna de “Schenker-consument”) in de zin van artikel I.1, 1e lid, 2° van het Wetboek van economisch recht (hierna het “WER”). 
 2. Voordat de Schenker-consument gebonden is door de AVS, levert Acteur.be hem duidelijke en begrijpelijke informatie. De Schenker-consument wordt in het bijzonder herinnerd aan de volgende informatie voordat het contract op afstand wordt afgesloten: > het bestaan van een recht op terugtrekking, overeenkomstig de voorwaarden in artikel 7.3; > het feit dat aangezien de Gift geen goed verleent als tegenpartij, Acteur.be geen enkele wettelijke garantie biedt voor de conformiteit ervan, noch enige bijstand of dienst na verkoop; en > de verplichting om het beloofde bedrag voor de Gift onmiddellijk over te maken.Alvorens het vastleggen van de Gift te voltooien, wordt de Schenker-consument gevraagd om te klikken op een knop of een gelijkaardige functie met enkel de vermelding “Gift met betalingsverplichting”. Door deze AVS te aanvaarden, erkent de Schenker-consument dat hij de voorgaande bovenvermelde informatie op duidelijke en begrijpelijke wijze heeft ontvangen, tot zijn volledige tevredenheid, en/of op zijn minst dat alle informatie hem ter beschikking werd gesteld op een manier zodanig dat ze kan worden opgeslagen of afgedrukt om te worden bewaard op een duurzame drager.
 3. Overeenkomstig artikel 4.8 hierboven beschikt de Schenker-consument over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag van de vastlegging van de Gift om zich terug te trekken, zonder dat hij zijn beslissing hoeft te motiveren en zonder dat hij andere kosten moet maken behalve die vermeld in dit artikel. Om dat te doen, moet de Schenker-consument een schriftelijke, ondubbelzinnige verklaring bezorgen waarin hij zijn besluit tot terugtrekking toelicht. Deze verklaring moet voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen per e-mail naar het adres info@Acteur.be worden gestuurd.
 4. Acteur.be heeft een account aangemaakt bij de applicatie STRIPE opdat STRIPE de ontvangen Gift kan terugbetalen, na aftrek van de beheerskosten, de betalingskosten in verband met de STRIPE-applicatie en alle andere verschuldigde kosten en taksen, zonder grote vertraging, en zonder enig engagement of verantwoordelijkheid van Acteur.be, binnen de 14 dagen volgend op de kennisgeving aan STRIPE van de beslissing tot terugtrekking. De Schenker-consument heeft geen enkele verantwoordelijkheid als gevolg van de uitoefening van zijn recht op terugtrekking. • Rechten en plichten van Acteur.be

Acteur.be kan de exploitatie van de Website beëindigen of opschorten, op voorwaarde dat het de Schenkers hiervan voorafgaandelijk op de hoogte brengt.


 • Verantwoordelijkheid van Acteur.be
 1. Acteur.be kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt door het gebruik van de Website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken (onderhoud, hosting van de Website, virus, informatieverlies of ander probleem), ongeacht de duur, en dat op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze.
 2. Behoudens een bepaling van openbare orde of externe verplichting zal Acteur.be, voor alle schade of verlies die kan optreden als gevolg van de volledige of gedeeltelijke niet-uitvoering of nog een foutieve uitvoering van zijn contractuele of extracontractuele verplichtingen, enkel verantwoordelijk zijn voor de werkelijke en door de Schenker aangetoonde schade en verliezen die het rechtstreeks en onmiddellijke gevolg hiervan zijn. Daarbij kan het globale bedrag van de door Acteur.be te betalen schadevergoeding, voor alle oorzaken samen, niet meer bedragen dan het bedrag van de Gift die de Schenker had vastgelegd voor het project in kwestie, met een globaal forfaitair plafond van 1.000 euro.
 3. Deze grens is ook van toepassing op alle gevolgen, inclusief de restituties per equivalent, die aan Acteur.be zouden worden opgelegd in geval van nietigheid, opzegging of vervallen van de overeenkomst die de partijen bindt.
 4. Acteur.be zal in geen geval verantwoordelijk zijn voor de onrechtstreekse schade geleden door de Schenker, zoals, maar niet beperkt tot, omzetverlies, winstderving, verlies van verhoopte besparingen, of eender welke onrechtstreekse of afgeleide schade of kosten.
 5. Acteur.be levert alle redelijke inspanningen, in de mate van het mogelijke, opdat de Website niet zou afwijken van zijn doel noch zou worden misbruikt voor onrechtmatige doeleinden zoals, maar niet uitsluitend, witwaspraktijken. Acteur.be behoudt zich het recht voor om op vrijwillige basis en in de hoedanigheid van niet-onderworpen entiteit alle verdachte activiteiten te melden, zonder verplichting om voorafgaandelijk de Schenker in kwestie op de hoogte te brengen. Acteur.be verwerpt alle verantwoordelijkheid in het geval dat, buiten zijn weten om, de Website zou worden gebruikt voor onrechtmatige doeleinden, zoals, maar niet uitsluitend, witwaspraktijken.
 6. De inhoud van de Website (Projecten, informatie, aankondigingen, forum en alle andere elementen) wordt verspreid in de staat zoals hij wordt geleverd door de Projectindiener. Acteur.be biedt geen enkele garantie, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de exactheid of geldigheid van de Website of zijn inhoud. De Website kan links bevatten naar sites van derden; Acteur.be neemt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid op.
 7. Elke Gift wordt uitgevoerd op vrijwillige basis en vormt een verarming zonder tegenprestatie voor de Schenker. Door zijn inschrijving op de Website en wanneer hij een Gift doet, doet de Schenker op integrale wijze afstand van elke aanvraag tot terugbetaling, tenzij in geval van uitoefening van het recht op terugtrekking volgens de voorwaarden vermeld in artikel 7.3 en in het geval dat de financieringsdrempel voorzien in artikel 4.8 niet bereikt wordt. 
 8. Acteur.be biedt geen enkele belofte, engagement of garantie aan de Schenker met betrekking tot het verwerven van eender welk voordeel of profijt na de gedane Gift en biedt ook geen garantie en kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid worden gehouden voor de effectiviteit van de toekenning aan de Schenker van bijkomende voordelen die eventueel door de Projectindiener beloofd werden (zoals tickets voor voorstellingen of andere voordelen). 
 9. In het geval dat de Schenker de toepasbare reglementering niet naleeft of, in het algemeen, indien de Schenker deze AVS niet naleeft, erkent en aanvaardt hij dat hij de enige verantwoordelijke is voor de rechtstreekse en onrechtstreekse schade die hieruit voortvloeit ten opzichte van derden of Acteur.be en verbindt hij zich ertoe Acteur.be te vrijwaren van en te vergoeden in geval van een actie van derden tegen Acteur.be.
 10. Noch de AVS die van toepassing zijn op de Schenkers, noch de AVP, noch het Charter betreffende de persoonsgegevens op de Website geven aanleiding tot de creatie van een partnerschap, vereniging, vennootschap, werkrelaties, relaties tussen een commerciële vertegenwoordiger en zijn klant of franchiserelaties tussen Acteur.be en de Schenkers.
 11. Wanneer een Project wordt afgesloten wegens de volledige vrijgave van de vastgelegde Giften, verbindt de Projectindiener zich ertoe Acteur.be en de Schenkers onmiddellijk en regelmatig op de hoogte te houden van de uitvoering en effectieve realisatie van het Project. Zonder dat er een bindende controle van de Projectindiener wordt ingevoerd, onderwerpt deze laatste zich vrijwillig aan deze transparantie- en informatieverplichting teneinde de creatie van valse projecten te beperken of te verhinderen. De Projectindiener is de enige verantwoordelijke voor de effectieve uitvoering van het afgesloten project, met volledige vrijstelling van Acteur.be, zowel ten opzichte van de Schenkers als ten opzichte van derden.
 12. De Schenker is de enige verantwoordelijke voor de naleving van zijn fiscale en socialezekerheidsverplichtingen; Acteur.be verwerpt elke verantwoordelijkheid op dit vlak. De Schenker verbindt zich ertoe Acteur.be te vrijwaren en te vergoeden in geval van acties van een fiscale of socialezekerheidsadministratie of van eender welke andere derde tegen Acteur.be.


 • Overmacht

Acteur.be kan niet aansprakelijk worden gehouden ten opzichte van de Schenker voor vertraging of de niet-uitvoering van zijn verplichtingen in geval van overmacht. Het betreft onder meer, maar niet uitsluitend: natuurrampen, handelingen van de overheid, oorlog, brand, overstromingen, explosies, elektriciteitsonderbrekingen, IT-problemen of burgerlijke onrust.


 • Persoonsgegevens
 1. De persoonsgegevens die door de Schenkers worden verstrekt, zullen worden gebruikt overeenkomstig het Charter betreffende de bescherming van persoonsgegevens, dat kan worden geraadpleegd op de Website (https://www.acteur.be/p/Charter-betreffende-bescherming-persoonsgegevens). Dit Charter vermeldt welke persoonsgegevens van de Schenker door Acteur.be worden verzameld en de manier waarop ze zullen worden verwerkt door Acteur.be.
 2. Bij de intekening en het vervullen van de formaliteiten met betrekking tot het Giftformulier, moet de Schenker zijn specifieke, uitdrukkelijke en zekere instemming verlenen met betrekking tot de publicatie van een kennisgeving over de gedane Gift, die als volgt kan worden verwoord:

[_] Ik geef Acteur.be de toestemming om op zijn website, met betrekking tot het gekozen project, een kennisgeving over de gedane gift te publiceren.

Ik aanvaard dat de gegevens die via dit formulier worden verstrekt door Acteur.be verwerkt worden. De verwerking is gebaseerd op deze instemming, overeenkomstig artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en heeft tot doel Acteur.be in staat te stellen om op de pagina van het hierboven geïdentificeerde project mijn voornaam, naam, het bedrag van mijn gift en het moment waarop ze werd gedaan te vermelden.”

Indien u van oordeel bent dat de inhoud op de Website uw rechten aantast, kunt u dit melden aan Acteur.be via een e-mail naar het volgende adres: info@Acteur.be.


 • Inwerkingtreding – Opzegging


Deze AVS zijn geldig vanaf de inschrijving en de aanmaak van een persoonlijke account door de (kandidaat-)Schenker op de Website en tot het afsluiten van deze persoonlijke account.

De Schenker zal de AVS enkel kunnen opzeggen door zijn account te sluiten of met naleving van de voorwaarden in verband met het recht op terugtrekking, uiteengezet in artikel 7 hierboven.

Acteur.be zal de AVS kunnen opzeggen in geval van een ernstige tekortkoming door de Schenker ten opzichte van de gedragsregels vermeld in artikel 5 hierboven.


 • Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze AVS worden geregeld door het Belgische recht. Elk geschil tussen de partijen valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, die in het Frans uitspraak zullen doen.

In geval van een geschil tussen Acteur.be en De Schenker, zal de Schenker in de eerste plaats een schriftelijke klacht moeten versturen naar info@Acteur.be. De Schenker en Acteur.be zullen trachten de klacht van de Schenker in der minne te regelen, binnen een termijn van 30 dagen, alvorens desgevallend het geschil voor de bevoegde rechtbank te brengen.