Bescherming van persoonlijke gegevens


Charter betreffende de bescherming van persoonsgegevens

Laatste update op 11 februari 2020

Comedien.be / Acteur.be hecht een groot belang aan de naleving van de privacy van de gebruikers van de website www.cosmos-kosmos.be die het exploiteert (de “Website”) en van zijn leveranciers. Dit charter (het “Charter”) legt u uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, samen met uw rechten. Het beantwoordt de volgende vragen:

 1. Wat is het toepassingsgebied van dit Charter?
 2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens?
 3. Welke Persoonsgegevens verwerken wij?
 4. Voor welke doeleinden gebruiken wij uw Persoonsgegevens?
 5. Wat is de wettelijke basis voor het gebruik van uw Persoonsgegevens?
 6. Aan wie worden uw Persoonsgegevens doorgegeven?
 7. Waar worden uw Persoonsgegevens verwerkt?
 8. Hoe beschermen wij uw Persoonsgegevens?
 9. Hoelang bewaren wij uw Persoonsgegevens?
 10. Wat zijn uw rechten als Betrokken Persoon?
 11. Hoe uw voorkeuren met betrekking tot promotionele communicatie wijzigen?


Wat is het toepassingsgebied van dit Charter?

Met Persoonsgegevens bedoelen we alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de “Betrokken Persoon”). Dit Charter is up-to-date op de hierboven vermelde datum. Het is vatbaar voor veranderingen. Raadpleeg het dus regelmatig om op de hoogte te blijven van de inhoud. Elke wezenlijke wijziging aan dit Charter zal u worden meegedeeld of zal uitdrukkelijk worden vermeld op de homepagina van de Website.

Dit Charter kan worden aangevuld met specifieke contracten of bepalingen om een bepaald aspect van onze relatie met u te dekken, indien het nodig blijkt u meer informatie te verstrekken over de manier waarop wij uw Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

In het geval dat u ons Persoonsgegevens met betrekking tot een andere persoon zou verstrekken, moet u:

 1. deze persoon informeren over de inhoud van dit Charter en over elke andere overeenkomst betreffende de Persoonsgegevens die u met ons hebt afgesloten;
 2. toestemming verkrijgen van deze persoon om deze Persoonsgegevens met ons te delen, in overeenstemming met dit Charter en elke andere overeenkomst betreffende de Persoonsgegevens die u met ons hebt afgesloten; en
 3. desgevallend de instemming van deze persoon verkrijgen wanneer dat wettelijk vereist is.


Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens?

De Website wordt uitgebaat door:

Comedien.be ASBL

Overwinningsstraat 163

B-1060 Sint-Gillis

KBO 0675.948.359

Telefoon: 0483/34.28.19

E-mail: info@comedien.be

Comedien.be / Acteur.be (“Wij”) is verantwoordelijk voor de verwerking van alle Persoonsgegevens die het behandelt met betrekking tot de gebruikers van de Website en zijn leveranciers. U kunt met ons contact opnemen via de hierboven vermelde gegevens voor elke vraag over de manier waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken. U hebt ook de mogelijkheid om rechtstreeks de Persoonsgegevens die u met ons deelt te beheren door u aan te melden op de Website.


Welke Persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verzamelen en verwerken verschillende soorten Persoonsgegevens, al naargelang het type relatie dat wij met u hebben:

Schenkers en personen die bevoegd zijn om hen te vertegenwoordigen

 • naam, voornaam, woonplaats, geboorteplaats en -datum, nationaliteit, handtekening, rijksregisternummer (of equivalent), beroep, e-mailadres
 • foto’s

Projectindieners en personen die bevoegd zijn om hen te vertegenwoordigen en/of hun effectieve begunstigden

 • naam, voornaam, woonplaats, geboorteplaats en -datum, nationaliteit, handtekening, rijksregisternummer (of equivalent), beroep, e-mailadres
 • foto’s

Leveranciers

 • Contactgegevens (naam, voornaam, adres, telefoon, fax en e-mail)
 • Professionele informatie (bedrijf, titel/functie, departement, website)
 • Financiële informatie en bankgegevens (rekeningnummer, kredietgeschiedenis, andere financiële informatie)
 • Informatie waardoor wij uw producten of diensten kunnen ontvangen


Voor welke doeleinden gebruiken wij uw Persoonsgegevens?

Uw Persoonsgegevens worden voor verschillende doeleinden verwerkt, al naargelang het type relatie dat wij met u hebben.

Schenkers en personen die bevoegd zijn om hen te vertegenwoordigen

 • Met u communiceren, onder meer over de Projecten die u ondersteunt
 • Uw inschrijving op de Website mogelijk maken
 • U in staat stellen om Giften te doen
 • De profielen van de Schenkers publiceren 
 • De overdracht van Persoonsgegevens aan Projectindieners wanneer een Schenker bijdraagt aan een project en in overeenstemming met de uitvoering van het contract
 • Ons in staat stellen om de gepaste maatregelen te treffen in geval van niet-naleving van de gebruiksvoorwaarden van de Website
 • Eventuele terugbetalingen
 • U in staat stellen om uw rechten uit te oefenen

Projectindieners en personen die bevoegd zijn om hen te vertegenwoordigen en/of hun effectieve begunstigden

 • Met u communiceren, onder meer over de Projecten waarvoor u steun zoekt
 • Uw inschrijving op de Website mogelijk maken
 • U in staat stellen om u in te schrijven en uw Projecten aan te prijzen 
 • U in staat stellen om Giften te verwerven
 • De profielen van de Projectindieners publiceren, met onder meer de foto die werd geleverd door de Projectindieners
 • Ons in staat stellen om de gepaste maatregelen te treffen in geval van niet-naleving van de gebruiksvoorwaarden van de Website
 • Eventuele terugbetalingen

Leveranciers

 • Met u communiceren
 • Onze leveranciersrelatie beheren
 • Onze leveringscontracten voor producten en/of diensten opstellen, uitvoeren en beëindigen
 • Beslissingen nemen over de voorwaarden van deze contracten
 • Klachten, retours en aanvragen beheren in het kader van onze aankopen
 • Voldoen aan de geldende wettelijke en reglementaire verplichtingen
 • Onze juridische rechten vaststellen en/of verdedigen

Als potentiële klant hebt u geen enkele verplichting om ons Persoonsgegevens mee te delen. Als u een klant of leverancier bent, is het verstrekken van bepaalde Persoonsgegevens een wettelijke verplichting of een contractuele vereiste. Wij hebben sommige Persoonsgegevens van onze klanten nodig om onze verplichtingen te bewijzen, en voor factureringsdoeleinden.


Wat is de wettelijke basis voor het gebruik van uw Persoonsgegevens?

Krachtens de wetgeving ter bescherming van Persoonsgegevens, moeten wij transparant zijn inzake de wettelijke basis waarop of de motieven waarvoor wij Persoonsgegevens verwerken. Wij baseren ons doorgaans op de volgende fundamenten om uw Persoonsgegevens te verwerken.

 1. Uw instemming. Uw Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt op basis van uw instemming. We kunnen u bijvoorbeeld vragen om ermee in te stemmen dat wij uw gegevens verwerken om u promotionele informatie op te sturen. Wij kunnen uw instemming op schriftelijke of elektronische wijze verkrijgen. Wanneer wij om uw instemming vragen, informeren wij u over de manier waarop uw Persoonsgegevens gebruikt zullen worden, en over de doeleinden van dit gebruik. In sommige gevallen, bijvoorbeeld tijdens een telefoongesprek, kan de instemming mondeling worden gegeven. Wanneer u uw instemming hebt verleend, kunt u die op elk moment intrekken.
 2. De noodzaak voor de uitvoering van een contract. De Persoonsgegevens van de Gebruikers van de Website worden verwerkt om een contract betreffende de levering van onze diensten via de Website op te stellen, uit te voeren of te beëindigen.De Persoonsgegevens van Schenkers worden ter uitvoering van het contract aan Projectindieners meegedeeld.
 3. De wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn. In sommige gevallen zijn wij verplicht of hebben wij de toestemming om uw Persoonsgegevens te verwerken op grond van wettelijke of reglementaire verplichtingen, met name voor de preventie, detectie en opzoeking van fraude of inbreuken, of om te voldoen aan bepaalde specifieke fiscale verplichtingen.
 4. Onze gewettigde belangen. In vele gevallen verwerken wij uw Persoonsgegevens omdat onze onderneming daar een gewettigd belang bij heeft. Dat is met name het geval wanneer wij uw Persoonsgegevens verwerken om met u te communiceren, om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren, om u promotionele informatie te verstrekken (waaronder direct marketing), en om onze commerciële activiteiten en IT-infrastructuur te beheren. Al naargelang van de verwerking, bestaan onze gewettigde belangen doorgaans uit (i) de voortzetting van onze activiteiten en onze commerciële doelstellingen; (ii) de bescherming van onze onderneming, onze vennoten, onze aandeelhouders en klanten; (iii) de verbetering of de ontwikkeling van onze diensten en onze commerciële activiteiten in het algemeen; (iv) de naleving van onze wettelijke en reglementaire verplichtingen, van standaarden, richtlijnen en gedragscodes, onder meer tegen witwaspraktijken, en/of (v) het behoud en de ontwikkeling van onze positie op de markt.

De wettelijke basis waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken zal verschillen al naargelang van onze relatie. We hebben hieronder de voornaamste geldende wettelijke basissen voor de verwerking van uw Persoonsgegevens opgesomd.

Schenkers en personen die bevoegd zijn om hen te vertegenwoordigen, en Projectindieners en personen die bevoegd zijn om hen te vertegenwoordigen en/of hun effectieve begunstigden

 • Instemming
 • Dit is een noodzaak voor de uitvoering van het contract om de Schenkers en Projectindieners met elkaar in contact te brengen. De Persoonsgegevens van Schenkers die Acteur.be aan de Projectindieners meedeelt, zijn minstens hun contactgegevens, het betaalde bedrag en de gekozen tegenprestatie.
 • Wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn
 • Onze gewettigde belangen

Leveranciers

 • Noodzaak voor de uitvoering van een contract
 • Wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn
 • Uw instemming
 • Onze gewettigde belangen

 

Aan wie worden uw Persoonsgegevens doorgegeven?

Uw Persoonsgegevens zijn voornamelijk voor ons eigen gebruik bestemd.

Om de doelstellingen in Sectie 4 hierboven te bereiken, kan het eventueel wel gebeuren dat wij uw Persoonsgegevens aan derden (de “Ontvangers”) doorgeven. Deze Ontvangers omvatten onder meer:

 1. Externe dienstverleners (met name boekhouders, auditors, experts, advocaten en andere consultants; leveranciers van IT- en hosting-diensten; banken en financiële instellingen; externe dienstverleners die ons bijstaan in het kader van onze activiteiten);
 2. Overheidsautoriteiten, wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.


Waar worden uw Persoonsgegevens verwerkt?

Wij zijn een rechtspersoon naar Belgisch recht zonder filialen buiten België. In principe worden uw Persoonsgegevens in België bewaard of in een ander land van de Europese Economische Ruimte.

Indien Persoonsgegevens worden overgedragen van de Europese Economische Ruimte naar een derde land dat geen geschikt beschermingsniveau biedt voor de Persoonsgegevens, zullen wij ervoor zorgen (i) dat deze overdracht gebeurt op een correcte wettelijke basis (bijvoorbeeld uw uitdrukkelijke instemming of de noodzaak van de uitvoering van onze diensten) of (ii) dat er correcte garanties worden geboden om uw Persoonsgegevens te beschermen volgens standaarden die overeenkomen met die in dit Charter. Wij blijven dus verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens en treffen de noodzakelijke maatregelen om hun verwerking te beschermen (bijvoorbeeld via gestandaardiseerde contractuele bepalingen).


Hoe beschermen wij uw Persoonsgegevens?

Wij hebben correcte technische en organisatorische maatregelen ingevoerd om elke niet-toegestane of ongeoorloofde verwerking of verspreiding van uw Persoonsgegevens en elk onopzettelijk verlies, wijziging of vernietiging te vermijden of erop te reageren. Alvorens nieuwe methodes voor de gegevensverwerking in te voeren, in het bijzonder nieuwe IT-systemen, zullen wij de nodige technische en organisatorische maatregelen definiëren en toepassen. Deze maatregelen zijn gebaseerd op de staat van de techniek en zullen rekening houden met de inherente risico’s van de verwerking en de nood aan bescherming van de Persoonsgegevens. Wij zullen op regelmatige wijze deze technische en organisatorische maatregelen voor de bescherming van uw Persoonsgegevens aanpassen, al naargelang van de ontwikkeling van de techniek en de evolutie van onze organisatie.


Hoelang bewaren wij uw Persoonsgegevens?

Wij zullen uw Persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld. De exacte periode zal afhangen van de doeleinden waarvoor wij uw Persoonsgegevens bewaren. Daarnaast kunnen er ook bepaalde wetten of reglementen van toepassing zijn die een maximale bewaringsperiode voor uw Persoonsgegevens vastleggen. Wij zullen u meer details verstrekken over de bewaringsduur van uw Persoonsgegevens via bijzondere bepalingen die specifieke aspecten van onze relatie met u dekken.

Wat de Schenkers en Projectindieners betreft, zullen uw Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de volledige duur van het Project dat gefinancierd wordt. Wanneer de financiering van het Project afgelopen is, zullen wij de gegevens evenwel bewaren voor louter interne opslagdoeleinden en statistieken in verband met de exploitatie van de Website, gedurende een periode van maximaal vijf jaar.


Wat zijn uw rechten als Betrokken Persoon?

Als Betrokken Persoon geniet u de volgende rechten:

 • Recht op inzage. U hebt het recht om bevestiging te verkrijgen of uw Persoonsgegevens wel of niet verwerkt worden, en indien ze worden verwerkt, hebt u recht op inzage in deze Persoonsgegevens en informatie over hun verwerking.
 • Recht op rechtzetting. U hebt het recht op rechtzetting van uw Persoonsgegevens indien deze niet correct zijn, en het recht om onvolledige gegevens aan te vullen.
 • Recht op verwijdering. U hebt het recht om uw Persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Recht op beperking van de verwerking. U hebt het recht om een beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens te verkrijgen, tot de eenvoudige bewaring van deze gegevens.
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens. Onder bepaalde voorwaarden hebt u het recht om uw Persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, en het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
 • Recht op verzet. Onder bepaalde voorwaarden hebt u het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens. Wanneer uw Persoonsgegevens worden verwerkt voor marketingdoeleinden, hebt u het recht om zich er in alle omstandigheden tegen te verzetten.
 • Recht om uw instemming in te trekken. Als u ons uw instemming hebt gegeven voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, hebt u het recht om op eender welk moment deze instemming in te trekken; deze intrekking heeft evenwel geen invloed op de wettigheid van de verwerking op basis van de instemming voordat die werd ingetrokken.
 • Recht om niet het voorwerp te vormen van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering. U hebt het recht om niet het voorwerp te vormen van een beslissing die volledig op een geautomatiseerde verwerking gebaseerd is, inclusief profilering. U hebt het recht om een menselijke interventie te verkrijgen, uw standpunt uit te drukken, uitleg te krijgen over de beslissing die werd genomen na deze evaluatie en deze beslissing aan te vechten.
 • Recht om een klacht in te dienen bij de controleautoriteit. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de controleautoriteit. U kunt contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit via het onderstaande adres:


Gegevensbeschermingsautoriteit (voordien Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer)

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel.: +32 (0)2 274 48 00

Fax: +32 (0)2 274 48 35

E-mail: contact@apd-gba.be

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be


De uitoefening van de bovenvermelde rechten kan onderworpen zijn aan bepaalde voorwaarden, beperkingen of uitzonderingen, zoals bepaald in Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en aan eender welke andere wetgeving die van toepassing is op de bescherming van Persoonsgegevens.